วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ร่วมกัน (การร่วมคิดร่วมสร้าง หรือ Co-Creation)

ในฐานะบริษัทที่เริ่มดำเนินการมาได้ไม่นาน เวียร์ทริศเกาหลี กำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตนเอง (Viatris Way) ที่ทั้งบริษัทและพนักงานเข้ามามีส่วนในการร่วมคิดร่วมสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทํางานไปจนถึงการจัดตั้งสํานักงานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร